︎︎︎︎Bolig        Erhverv  

Ekspertise      Utmerkelser / Publikasjoner    Betingelser                                                           

Regulering

 Regulering


Regulering - Pågående

Eplegrenda, Soltun og Langenga

Formålet med planarbeidet er å utvikle å tilrettelegge for boligfelt på Eplegrenda, Soltun og Langenga. Byggefeltene ligger lags Gamle Ringeriksvei og fremmes som et samlet reguleringsforslag slik at man kan få en helhetlig utvikling av området og slik at oppgradering av infrastruktur kan fordeles over alle grunneiere.Regulering - Pågående

Store Blefjell

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videreutvikling av Store Blefjell som et moderne og terrengtilpasset hytteområdet og et attraktivt fritids -og rekreasjonsområde i tråd med intensjonen i ny kommuneplan for Notodden. Det etableres 97 nye hyttetomter, overnatting/fritidsbebyggelse på Sudstul og nytt landskapshotell ved elva Esperåa. Reguleringsplanen omfatter også eksisterende

fritidsbebyggelse og regulerte tomter. Det er avsatt ferdselsårer innad og ut fra hyttefeltet og til nærliggende turområdRegulering - 2021

Selmerskvartalet

Hensikten med planen var å utvikle eiendommen til boligformål, Rive eksisterende bebyggelse, og etablere hageanlegg.
Eplegrenda, Soltun og Langenga


Åsen gård

Regulering - 202

Åsen Gård

Hensikten med planen er å regulere området til boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Bebyggelsen vil bestå av småhus i en kombinasjon av eneboliger og rekke-/kjedehus med leiligheter, foreløpig antall er 41 eneboliger og 56 enheter som konsentrert småhusbebyggelse, - til sammen 97 enheter.

Nordre del av området er regulert til friområde i tråd med kommuneplanens arealdel. Nyere kulturminner er sikret med hensynssoner.Regulering - 2017

Nøste Brygge

Anlegget består i dag av store industribygninger. Deler av anlegget er renovert og tilpasset ny bruk. Andre deler står slik de var da industriproduksjonen ble nedlagt. Tiltakshaver ønsker etablere ny boligbebyggelse som påbygg på eksisterende konstruksjoner.

I gårdsrommet vil det bli reist et parkeringsanlegg hvor det på taket skal anlegges et parkmessig uteoppholdsareal for boligene. I tillegg er hele strandsonen innenfor bryggeanlegget planlagt utført som felles uteoppholdsareal og gis en parkmessig behandling.

Regulering - 2015

Ankers Hage

Hensikten med planen var å utvikle eiendommen til boligformål og bevare eksisterende hjørnegård., samt reetablering av eiendommens hage.Regulering - 2013

Solbakken

Hensikten med planen var å utvikle eiendommen til boligformål. Eiendommen bestod av et gammelt hovedhus og tre paviljonger bygget i senere tid. Paviliongene er omgjort til bolig, og det er regulert inn flere leilighetsbygg, rekkehus, og punkthus i tillegg til eksisterende bebyggelse. Hageanlegget og hovedhuset er regulert til bevaring.


Ankers Hage


SOLLI ARKITEKTER AS

post@arkitektsolli.no    ︎+47 32 83 07 80    ︎Bragernes Torg 1, 3017 Drammen